УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

 

ЕМАГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД (наричано по-долу „eMAG“), със седалище в София, област София, Столична община, район Младост, жк „Младост 1“, булевард „Цариградско шосе“ 40, сграда „Европарк“, 6-ти етаж, България, ЕИК 203187055, в качеството си на дистрибутор на пощенски услуги, чрез платформата eMAG (www.emag.bg), предлага пощенски услуги с предмет вътрешни и международни пощенски пратки на продавачи (юридически лица, упълномощени физически лица, индивидуални предприятия, семейни предприятия), регистрирани в тази платформа като партньори от eMAG Marketplace България, само съгласно сключени в тази връзка договори между eMAG и тези лица (въз основа на индивидуални оферти), в допълнение към настоящите общи условия за предоставяне на пощенски услуги, както следва:

 1. Условия за приемане по отношение на размера и теглото на пощенските пратки. Точни препоръки и инструкции за опаковане на пощенските пратки

Приемат се пощенски пратки със следните максимални размери и тегло:

 • 210 mm X 297 mm (формат A4) за пликове, максимално тегло 3 kg;
 • Максимално тегло 31,5 kg; (пощенски пратки)
 • Максимална дължина: 300 cm;
 • Обиколка + максимална дължина: 500 cm (обиколка = 2 x височина + 2 x ширина);

Минималната единица за таксуване е 1 kg (теглото се закръгля нагоре, когато надвишава 0,01 грама).

Всяка пощенска пратка ще бъде идентифицирана в мрежата на пощенските услуги на доставчика, чрез който eMAG предоставя пощенски услуги, с помощта на уникален транспортен номер (въздушна товарителница (AWB).

 1. Условия за приемане на пощенски пратки

Пощенските пратки, които могат да бъдат обект на пощенските услуги, предлагани от eMAG, трябва да бъдат опаковани и етикетирани (когато е приложимо) в съответствие с естеството на стоките, включени в пощенската пратка, и което съответства на теглото, формата и естеството на съдържанието ѝ, както и на метода и продължителността на транспортиране, като се осигури непрозрачно външно покритие, така че съдържанието да не може да бъде видяно и да не е възможен достъп до съдържанието на пощенските пратки, без да се оставят следи.

Пощенските пратки, съдържащи стоки, за които административните, икономическите, санитарните, ветеринарните, растителнозащитните и други подобни законови разпоредби предвиждат специални условия за транспортиране и съхранение, могат да бъдат предмет на пощенските услуги, предлагани от eMAG, само ако доставчикът на пощенски услуги, чрез когото eMAG осигурява предоставянето на предлаганите пощенски услуги, разполага към момента на подаване на заявката с всички разрешителни и разрешения, необходими за транспортирането, манипулирането и съхранението на тези стоки.

eMAG не предлага и не предоставя услугата за смяна на местоназначението и услугата за потвърждаване на получаването на международни пощенски пратки.

Също така услугата за смяна на местоназначението на вътрешни пощенски пратки се предлага и предоставя само ако новият адрес на доставка се намира в същия град, който е посочен/показан в адреса, посочен при подаването/получаването на пощенската пратка (първоначален адрес).

eMAG предоставя и услугата за доставка с наложен платеж, като получаването и плащането на наложения платеж се извършва в брой или по банкова сметка (съгласно договора, сключен между страните), а максималният лимит на наложения платеж е 5 000 RON (за услугата за доставка с наложен платеж, при която получатели са юридически лица), съответно 10 000 RON (за услугата за доставка с наложен платеж, при която получатели са физически лица) за вътрешна пощенска пратка. За международните пощенски пратки максималният лимит се определя в съответствие с данъчното законодателство на всяка държава, в която се предоставя услугата (например максимален лимит от 500 000 HUF за Унгария, максимален лимит от 10 000 BGN за България и т.н.). По отношение на наложения платеж, който се получава/плаща по банкова сметка, по силата на сключения между страните договор (въз основа на договорени индивидуални оферти) могат да бъдат определени по-високи лимити на наложения платеж в сравнение с посочените по-горе, както за вътрешни, така и за международни пощенски пратки, но само при спазване на данъчните законови разпоредби, приложими в съответната държава.

Одобрената валута, в която могат да се получават и плащат сумите за услугите за доставка с наложен платеж за вътрешни пощенски пратки на територията на Румъния, е RON/леи.

При услугите за доставка с наложен платеж за международни пощенски пратки, предоставяни на международно равнище, наложеният платеж се събира в националната валута на страната на получаване/местоназначение или във валутата EUR, ако паричната политика на тази страна на местоназначение го позволява.

За пощенски услуги с предмет стоки с декларирана стойност подателят може да обяви стойност на вътрешната или международната пощенска пратка от максимум 25 000 RON (или равностойността в националната валута на страната на получаване/местоназначение или във валута EUR), пощенска пратка, която може да подлежи на пълно или частично обезщетение, ако е приложимо, ако загубата, кражбата, унищожаването или влошаването на качеството на пощенската пратка са причинени по вина на eMAG/доставчика, чрез който eMAG осигурява предоставянето на пощенската пратка, и ако подателят предварително е заплатил допълнителна такса в размер на 1% от декларираната стойност.

2.1.  Условия за опаковане и етикетиране

2.1.1. Опаковането на пощенските пратки е отговорност на подателя.

Пощенските пратки, предмет на услугите, предоставяни от eMAG, трябва да отговарят на следните условия за опаковане:

– опаковката на пощенската пратка трябва да бъде направена в съответствие с естеството на стоките, пратката трябва да бъде опакована така, че да се предотврати влошаването на качеството на нейното съдържание в случай на ръчна и механична манипулация.

-опаковката не трябва да позволява влошаването на качеството на съдържанието при последователни манипулации, натиск, като се използват картонени кутии, шперплат, дърво, пластмаса, метал, нестандартни опаковки, в зависимост от случая;

– осигуряване на херметичност на контейнерите, в които се съхраняват пощенските пратки, която не позволява изтичане или разпиляване на съдържанието по време на транспортирането, сортирането, манипулирането на пощенските пратки и/или причиняване на повреди на материали, използвани в процеса на сортиране, манипулиране, транспортиране и доставяне на пощенските пратки или на други пощенски пратки или други стоки;

– пощенските пратки трябва да бъдат затворени от подателя. Не се приемат незапечатани пощенски пратки;

– транспортът изисква опаковката да е такава, че съдържанието на пратката да е достатъчно защитено от манипулации, причинени от съответното оборудване, различни климатични условия, когато е приложимо, и механични манипулации (височина на падане по диагонал от 80 cm);

– пощенските пратки, които съдържат чупливи стоки, трябва да бъдат опаковани и етикетирани по подходящ начин от подателя, като се използва фолио с балончета, шредирана хартия, антишоков полистирол като пълнеж или други материали, които намаляват механичния удар, и трябва да съдържат надпис „Чупливо“.

2.1.2. eMAG гарантира на подателя, че доставчикът, чрез когото предоставя пощенски услуги, признава и спазва надписите/етикетите, поставени от подателя, и полага специални грижи по отношение на манипулирането, транспортирането и съхранението на посочените пощенски пратки.

2.1.3. Всяка пощенска пратка трябва да съдържа идентификационните данни на получателя (пълно име/наименование на юридическото лице и пълен адрес за доставка, като препоръчваме да се добави и телефонният номер на получателя, както и, по избор, но препоръчително, данните на подателя). За пощенските пратки с наложен платеж е задължително да се посочат данните на подателя (име на юридическото лице и пълен адрес). Подателят носи отговорност за точността на данните върху пощенската пратка или, когато е приложимо, в списъка за разпространение, както и за правилното ѝ опаковане и етикетиране.

2.2. Следните пощенски пратки не могат да бъдат обект на пощенските услуги, предоставяни от eMAG, като по този начин се изключват от получаване, сортиране, транспортиране и доставка:

а) Пощенски пратки, съдържащи стоки, чието транспортиране е забранено от законови разпоредби, дори и само за част от пътната карта;

б) Пощенските пратки, чиято опаковка съдържа надписи, които са в разрез с обществения ред или добрите нрави, или пощенските пратки, които се състоят от стоки, които са в разрез с обществения ред или добрите нрави, ако се доставят без опаковка или в прозрачна опаковка;

в) Пощенски пратки с отстранени етикети или стари надписи;

г) Пощенски пратки, които съдържат стоки с особена стойност, като благородни метали, истински бижута, скъпоценни камъни, истински перли, антики, произведения на изкуството, картини, кожи, килими; фалшифицирани стоки, търговски, кредитни и платежни документи, които отразяват определени права (най-често върху стоки), пари, ценни документи, оригинални документи, ценни книжа, кредити, чекове или подобни сертификати за стойност;

д) Огнестрелни оръжия, определени от румънския закон за огнестрелните оръжия, закона на дадена транзитна страна или на страната на изпращане/местоназначение;

е) Пощенски пратки, които поради начина си на опаковане могат да причинят влошаване на качеството на стоките или да застрашат хората, околната среда и т.н;

ж) Бързо развалящи се стоки, хранителни продукти, живи или мъртви животни, материали за медицински или биологични изследвания, медицински отпадъци, човешки или животински останки, части от тела или органи;

з) Опасни товари;

Пощенските пратки могат да бъдат отказани при доставката от доставчика на пощенски услуги, ако след приемането на пощенската пратка се открие причина за изключване или ако има основателни причини за отстраняване на пощенската пратка от получаване, като тежестта на доказване пада върху eMAG.

2.3. Условия за качество. Време за доставка/срокове.

2.3.1. eMAG гарантира доставката на международните пощенски пратки в срок от 12 работни дни от датата на тяхното получаване. За други видове пощенски услуги, с предмет вътрешни пощенски пратки, срокът за доставка не надвишава 3 работни дни от получаването.

2.3.2.  За услугата с декларирана стойност срокът, в който подателят може да поиска доказателството за подаване, съответно за доставката на пощенската пратка, предмет на този вид услуга, е 9 месеца от датата на поръчката, а срокът за съобщаване на доказателството на подателя е 30 календарни дни от искането, по начин, договорен с подателя или интегратора (например факс, електронна поща, на хартия и т.н.), без допълнителни разходи за подателя.

За услугата за потвърждаване на получаването с предмет вътрешни пощенски пратки срокът за връщане на потвърждаването за получаване (потвърдено писмено от подателя) е 5 работни дни от доставката.

При услугата за доставка с наложен платеж срокът за връщане на равностойността на вътрешните пощенски пратки на подателя (суми, получени от получателя) е 5 работни дни от доставката, а за международните пощенски пратки – 7 работни дни.

В случай на неспазване на сроковете, определени в този документ, eMAG ще бъде задължено да върне на потребителя 0,3% от таксата за тази услуга.

Доставката на пощенската пратка се извършва на адреса, посочен от подателя, лично на получателя или на лицето, упълномощено да получи пощенската пратка, или в точката за контакт на доставчика, чрез който eMAG осигурява предоставянето на пощенската услуга (обслужван или необслужван от персонал, включително система за автоматично доставяне), лично на получателя или на лицето, упълномощено да получи пощенската пратка, след предварително предаване на известие за доставяне, с което се уведомява за пристигането на пощенската пратка. Получаването на пощенската пратка от всяка една система за автоматично доставяне (шкафче) може да бъде извършено от получателя/упълномощеното лице през всеки ден от седмицата (а не само през работните дни).

2.3. Срокове за задържане/връщане на пощенски пратки

2.3.1. В случай наневъзможност за доставяне на пощенските пратки на получателя (или упълномощено лице), получателят ще бъде уведомен с известие за доставка (писмено или чрез SMS) относно опита за доставяне на пощенската пратка, като пощенската пратка, която не е могла да му бъде доставена, ще бъде съхранявана за доставка в точката за контакт на доставчика, чрез който eMAG предоставя пощенската услуга, за срок от 5 работни дни от датата на уведомяване на получателя.

2.3.2. Пощенските пратки, които не са доставени на получателя по някоя от предвидените в закона причини, ще бъдат върнати на подателя (с предварително уведомление), на неговия адрес или, ако доставката не може да бъде извършена на неговия адрес (например подателят няма местоживеене), чрез получаване от подателя на пощенската пратка от точката за достъп/контакт на доставчика на пощенски услуги, чрез който eMAG осигурява предоставянето на услугата. Пощенските пратки се връщат в съответствие със спецификациите на подателя и се таксуват в съответствие със сключения между страните договор. Срокът за връщане на вътрешни пощенски пратки е 5 работни дни от датата на изтичане на одобрения период на съхранение или от датата на опита за доставка, ако е приложимо, а за международни пощенски пратки е 7 работни дни от датата на изтичане на одобрения период на съхранение или от датата на опита за доставка, в зависимост от конкретния случай.

2.3.3. Също така, ако подателят е поискал писмено при подаването на пощенските пратки бързо връщане на пощенската пратка, без да уведомява получателя и съответно без да съхранява пощенската пратка на негово разположение, в случай на невъзможност да я достави на получателя, тази пощенска пратка ще бъде върната по избор на подателя, в срока и по реда, посочени в параграф 2.3.2.

Пощенските пратки, които не могат да бъдат доставени на получателя, нито върнати на подателя, се съхраняват в продължение на 9 месеца от датата на подаването им. След изтичането на този срок тези пощенски пратки стават собственост на eMAG.

 1. Отговорност на доставчика на пощенски услуги за пощенски услуги с предмет вътрешни и международни пощенски пратки

eMAG носи отговорност за вътрешни и международни пощенски пратки съгласно разпоредбите на румънското законодателство в тази област, както следва:

3.1. а) в случай на загуба, кражба или пълно унищожаване:

 1. с цялата декларирана стойност за пощенска пратка, която е предмет на услуга за доставка с декларирана стойност, включително независимо дали посочената пощенска пратка е предмет на услуга за доставка с наложен платеж;
 2. със стойността на доставката с наложен платеж за пощенска пратка, която е предмет на услугата за доставка с наложен платеж, без декларирана стойност;
 3. със сумата, представляваща петкратния размер на таксата за услугата, за пощенски пратки, за които не се прилага услугата за доставка с декларирана стойност или услугата за доставка с наложен платеж;

б) в случай на загуба, частично унищожаване или повреда:

 1. с декларираната стойност за липсващата, унищожената или повредената част или с частта, съответстваща на липсващото тегло от декларираната стойност, за пощенски пратки, за които се прилага услугата за доставка с декларирана стойност;
 2. със сумата, представляваща петкратния размер на таксата за услугата, за пощенски пратки, за които не се прилага услугата за доставка с декларирана стойност или услугата за доставка с наложен платеж;

в) в случай на доставка, предмет на услугата за доставка с наложен платеж, доставчикът на пощенски услуги носи отговорност за цялата стойност на възстановяването, ако не е успял да върне цялата сума на подателя, или за съответната разлика до пълния ѝ размер, ако възстановяването е било частично събрано от получателя.

3.2. Законната наказателна лихва се прибавя към сумите, предвидени в параграф (3.1.), букви а) и б) и започва да тече от момента на подаване на предварителната жалба или, ако е приложимо, на позоваване към съда, независимо кой от тези моменти настъпва първи.

3.3. Пълната загуба на съдържание е равносилна на загубата на пощенската пратка.

3.4. Ако подателят е декларирал по-ниска стойност от реалната, компенсацията е на нивото на декларираната стойност.

3.5. С изключение на компенсациите, предвидени в параграф (3.1.), буква а), таксите, начислени при подаването на пощенската пратка, се връщат.

3.6. В случай на неизпълнение на разпоредбите, които представляват допълнителни характеристики на пощенските пратки, определени от подателя със специални указания, се връщат само таксите, събрани допълнително към приложимата такса за стандартната пощенска услуга.

3.7. В случай на изгубване на доказателството за доставка на пощенската пратка, предмет на услугата за потвърждаване на получаването, потвърдено писмено от подателя, доставчикът на пощенски услуги е длъжен да изготви и предостави на подателя дубликат на доказателството за доставка.

 1. Ограничаване на отговорността

4.1 eMAG се освобождава от отговорност в следните случаи:

а) вредата е причинена в резултат на действието на подателя или получателя;

б) потребителят не е застраховал услуга, предназначена за получаване на пощенски пратки (например регистър);

в) пратката е била получена без възражения от получателя, с изключение на оплакванията относно загубата, кражбата, влошаването на качеството или пълното или частично унищожаване на съдържанието на пощенската пратка;

г) вредата е причинена в резултат на форсмажорно обстоятелство или случайно събитие; в този случай подателят има право да получи обратно платените такси, с изключение на таксата за застраховка.

4.2. eMAG не носи отговорност и не може да бъде държан отговорен за специални загуби (печалба, доход, лихви, загуби от пласмент, загуби от търгове) или други вреди и косвени щети или неизпълнени ползи, породени от витилизирано забавяне, загуба, унищожаване, доставка или недоставяне на пощенски пратки.

4.3. eMAG не носи отговорност за евентуални изменения на пощенските пратки чрез или поради електромагнитни причини (например размагнитване, рентгеново сканиране в рамките на процедурите за сигурност/митнически процедури и т.н.).

 1. Механизъм за решаване на оплаквания

5.1. Подаване на жалби

Всяка жалба относно пощенските пратки ще бъде направена само в писмен вид и ще бъде изпратена на eMAG по един от следните начини: чрез подаване, лично, в седалището на eMAG, чрез пощенска услуга с потвърждаване за получаване, на адреса в София, област София, Столична община, район Младост, жк „Младост 1“, булевард „Цариградско шосе“ 40, сграда „Европарк“, 6-ти етаж, България, или онлайн на електронния адрес info@emag.bg, като всяка жалба получава регистрационен номер. Потвърждаването за получаване на жалбата ще бъде изпратено от eMAG по същия начин, по който е получена, или по начина, поискан от жалбоподателя в жалбата, като например: чрез изпращане на регистрационния номер, ако жалбата е подадена лично, чрез правилно попълване и подписване на потвърждаването за получаване, ако жалбата е изпратена чрез пощенска услуга за потвърждаване на получаването, или чрез автоматично изпращане на регистрационния номер на имейл адреса, посочен в попълнения формуляр за контакт, в случай на попълване на посочения по-горе формуляр за контакт.

Правото на изпращане на жалба се отнася съответно до правоимащото лице:

– подателя или неговия законен представител;

– получателя или неговия законен представител.

Предметът на жалбата може да бъде:

– загуба, кражба, унищожаване/частично или пълно повреждане на пощенски пратки;

– неспазване на времето за доставка на пощенски пратки или на срока за предоставяне;

– професионалното поведение на персонала на доставчика;

– всякакви други възражения относно качеството на предоставянето или неизпълнението на услугите.

5.2. Сроковете, предвидени за получаване и разглеждане на жалби

Срокът за представяне на предварителната жалба, изпратена до eMAG, е 6 месеца и се изчислява от датата на подаване на пощенската пратка.

Предварителната жалба може да бъде изпратена от подателя/получателя или от техните законни представители и ще бъде придружена от съответните доказателства за извършване на правилен и пълен анализ, съответстващ на претендираното събитие (като например, ако е приложимо, копие от транспортния документ, копие от документа, който удостоверява плащането на пощенската услуга, разписка/фактура, издадена от доставчика, снимки, опаковка на пощенската пратка, унищожена/повредена стока, предмет на пощенската пратка, копие от констативния протокол или всяко друго доказателство, което подкрепя истинността на твърденията в жалбата и т.н.).

За да се разреши жалбата, потребителят-жалбоподател ще трябва да идентифицира пощенската пратка, да опише в жалбата, която изпраща, събитието (постъпки, действия и причини), свързано с жалбата, да формулира своите обосновки/искове, избрания начин на плащане на компенсацията и да предостави необходимата информация за изпращане на компенсациите, ако жалбата се окаже основателна, както и данни за комуникация/контакт.

Подателят/получателят или техните законни представители имат право на обезщетение само ако жалбата е подадена в рамките на срока, посочен по-горе.

Срокът за решаване на жалбата е 3 календарни дни от датата на подаването ѝ.

5.3. Правила за отпускане на компенсации

В случай на основателни жалби изплащането на обезщетението се извършва в 30-дневен срок от датата на приключване на анализа на жалбата, без да се надвишава горепосоченият 3-месечен срок, в брой, в един от офисите на eMAG или чрез банков превод по банкова сметка, в зависимост от искането на правоимащия потребител. В случай на основателни оплаквания компенсациите се предоставят по право в рамките на този срок, без да е необходимо изрично искане от страна на потребителите в тази връзка.

Ако жалбата, изпратена до доставчика на пощенски услуги eMAG, не е била удовлетворена или не е получила отговор в срока, предвиден в настоящите общи условия за предоставяне на пощенски услуги, в рамките на една година от датата на подаване на пощенската пратка, потребителят може да изпрати жалба до регулаторния орган, придружена от доказателство за изпълнение на предварителната процедура за подаване на жалба или от позоваване към съда. Позоваването към съда може да бъде изпратено, независимо дали жалба със същия предмет е била изпратена или не до регулаторния орган.

 1. РАЗЛИЧНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Тайната на пощенската пратка и на всички други документи е гарантирана от закона. Всички лица, участващи в извършването на дейността по предоставяне на пощенски услуги, са длъжни да осигурят поверителността на пощенските пратки – задържането, отварянето или разкриването на съдържанието на пощенските пратки е позволено само при условията и по реда, предвидени в закона.

6.2. Забранено е да се нарушава или разкрива съдържанието на пощенските пратки, да се предоставя информация за лицето, което използва пощенски услуги, или да се улесняват или насърчават такива действия.

6.3. Пощенските пратки, считани за доказателство за престъпление, както и всички ценности и документи, считани за важни за разкриване на престъпленията и техните извършители и за установяване на истината, могат да бъдат предоставени на органите за наказателно разследване или на съдилищата, но само въз основа на писмено разпореждане, издадено от компетентния магистрат съгласно Наказателно-процесуалния кодекс.

6.4. За международните пощенски пратки двете страни допълнително ще спазват действащите законови разпоредби в митническата област, както и законите на държавите, на чиято територия се извършват част от пощенските услуги, и на държавите, през които преминава пощенската пратка.

6.5. Настоящите Общи условия за предоставяне на пощенски услуги се уреждат от румънското законодателство.

 

ЕМАГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД

От Силвиу Гугуи

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE