ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 1. Обща информация:

“Емаг Интернешънъл” ООД (“eMAG”), със седалище в гр. София 1750, район “Младост I”, бул. “Цариградско шосе” No 40, сграда Европарк, ет. 6, с 203187055 ЕИК, с фискален идентификационен код No. BG 203187055, има качеството на оператор на лични данни, отговорен за обработката на Вашите лични данни, описани по-долу.

За целите на тази Политика за поверителност следните термини имат значенията, изложени по-долу, и свързаните с тях термини се тълкуват съответно:

“лични данни”, “обработване”, “администратор”, “обработващ” и “субект на данни” имат същото значение, както в законодателството за защита на данните;

“Закон за защита на данните” се отнася до Общия регламент за защита на данните на ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (“GDPR” и общо “Закони на ЕС за защита на данните”) и всички закони за защита на данните, които съществено изменятили заменят директивата GDPR.

Ние се отнасяме сериозно към вашите права за поверителност. Вашите лични данни ще бъдат третирани по сигурен и поверителен начин и само както е посочено по-долу.

 1. Цели на обработване на личните Ви данни:

eMAG ще обработва Вашите лични данни, събрани чрез приложението eMAG Marketplace (“eMAG Marketplace”), за да предприеме стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договора между eMAG и компанията, чийто служител/представител сте. (Член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор), за целите на законните интереси, преследвани от администратора или от трета страна,  освен ако преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват  защита на личните данни, (член 6, параграф 1, буква е) обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от администратора или от трета страна, освен ако интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни,  имат преимущество,  по-специално,  когато субектът на данните е дете.), за целите на изпълнението на правно задължение, което се прилага спрямо  администратора (член 6, параграф 1, буква в) обработването е необходимо за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора);

 1. Категориите лични данни, обработвани от eMAG:

 За да изпълни целта, посочена в точка 2 по-горе, eMAG ще обработва следните лични данни: имейл адрес, телефонен номер и лични данни, въведени в личната карта, длъжност в рамките на дружеството

 1. Кой има достъп до Вашите лични данни

В рамките на eMAG достъп до Вашите лични данни имат служители на eMAG, участващи в изпълнението на договора, сключен между eMAG и дружеството, чийто служител/представител сте.

 1. Срок на съхранение на личните Ви данни

eMAG ще съхранява Вашите лични данни толкова дълго, колкото е разумно необходимо за целите, посочени в настоящата политика за поверителност.

 1. 6. Вашите права като субект на данни:

Имате редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, да коригирате евентуални грешки в приложението eMAG Marketplace и/или да повдигнете възражения срещу обработването на личните Ви данни. Можете също така да упражните правото си да подадете жалба до компетентния надзорен орган или да се обърнете към съда.

Повече информация за всяко от тези права можете да получите, като направите справка в таблицата по-долу.

За да упражните правата си, можете да се свържете с нас на адреса за контакт, посочен по-долу в точка 7. Моля, имайте предвид следното, ако желаете да упражните тези права:

Самоличност. Отнасяме се сериозно към поверителността на всички записи, съдържащи лични данни, и си запазваме правото да проверим самоличността Ви, ако направите искане относно такива записи.

Такси.Няма да изискваме такса за упражняване на което и да е от Вашите права по отношение на личните Ви данни, освен ако искането Ви за достъп до информация е неоснователно, повтарящо се или прекомерно, в който случай ще начислим разумна сума при такива обстоятелства. Ще Ви информираме за всички такси, които се прилагат, преди да разрешим претенцията Ви.

Времеви рамки. Стремим се да отговорим на всички основателни искания в рамките на един месец, освен ако това не е особено сложно или ако сте отправили няколко искания, в който случай ще отговорим в рамките на три месеца. Ще ви уведомим, ако имаме нужда от повече от месец. Може да Ви помолим за уточнение какво  искате да получите или какво Ви притеснява. Това ще ни помогне да действаме по-бързо.

Права на трети страни. Не е задължително да се съобразяваме с искане, ако то би засегнало неблагоприятно правата и свободите на други субекти на данни.

Засегнати права

Описание

Достъп

Можете да ни попитате:

 • да потвърдим дали обработваме Вашите лични данни;
 • да Ви предоставим копие от тези данни;
 • за да Ви предоставим друга информация за Вашите лични данни. лични данни, като например с какви данни разполагаме, за какво ги използваме, на кого ги разкриваме, прехвърляме ли ги в чужбина и как ги защитаваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, откъде сме получили личните Ви данни, доколкото информацията вече не Ви е предоставена с настоящото уведомление.

Коригиране

Можете да поискате от нас да коригираме неточни лични данни.

Може да се опитаме да проверим точността на данните, преди да ги коригираме.

Изтриване на данни

Можете да поискате от нас да изтрием личните Ви данни, но само ако:

 • вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или
 • оттеглили сте съгласието си (ако обработването на данните се основава на съгласие); или
 • упражнявате законно право на възражение (вижте “Възражения” по-долу); или
 • са били обработвани незаконосъобразно; или
 • за спазване на законово задължение, което eMAG трябва да спазва.

Ние не сме задължени да изпълним Вашето искане за изтриване на личните Ви данни, ако обработването на личните Ви данни е необходимо:

 • за спазване на законово задължение; или
 • за установяването, упражняването или защитата на правна претенция;

Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да изпълним искането Ви за изтриване на лични данни, въпреки че тези две са най-вероятните обстоятелства, при които бихме могли да откажем това искане.

Ограничаване на обработването на данни

Можете да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни, но само ако:

 • тяхната точност се оспорва (вижте раздела за коригиране), за да можем да проверим тяхната точност; или
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете данните да бъдат изтрити; или
 • вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но все още се нуждаем от тях за установяване, упражняване или защита на правни претенции; или
 • сте упражнили правото си на възражение и предстои проверка на императивни причини.

Можем да продължим да използваме Вашите лични данни след искане за ограничение, ако:

 • имаме Вашето съгласие; или
 • иницииране, упражняване или осигуряване на защитата на законни права; или
 • за защита на правата на друго физическо или юридическо лице.

Преносимост на личните данни

Можете да поискате от нас да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат “пренесени” директно към друг администратор на лични данни, но във всеки случай само ако:

 • обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас; И
 • обработката се извършва с автоматични средства.

Възражения

Можете да възразите срещу всяко обработване на Вашите лични данни, лична информация въз основа на нашите “законни интереси”, ако смятате, че Вашите права и свободи не са в безопасност. Основните права надделяват над нашите законни интереси.

След като подадете възражението си, имаме възможност да докажем, че имаме убедителни законни интереси, които имат предимство пред Вашите индивидуални права и свободи.

Автоматизирано вземане на решения

Можете да поискате да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, но само когато това решение:

 • поражда правни последици за Вас. (като например отхвърляне на жалба); или
 • ви засяга по друг съществен начин.

В такива ситуации можете да получите човешка намеса при вземането на решения и ние ще гарантираме, че са налице мерки, които да ви позволят да изразите своята гледна точка и / или да оспорите автоматизираното решение.

Вашето право да получите човешка намеса или да оспорите решение не се прилага, когато решението, взето в резултат на автоматизирано вземане на решения:

 • е необходимо, за да сключим или изпълним договор с Вас;
 • е разрешено от закона и са налице подходящи гаранции за вашите права и свободи; или
 • се основава на Вашето съгласие. изрично. 

Надзорен орган

Имате право да подадете жалба до местния надзорен орган относно обработката на личните ви данни. В Румъния данните за контакт на надзорния орган за защита на данните са

Координати за връзка с надзорния орган по защита на личните данни в България са: Комисия за защита на личните данни, София 1592, ул. “Проф. Цветан Лазаров” No 2, телефон: 02/91-53-519 или 02/91-53-555, E-mail: kzld@cpdp.bg

Моля, опитайте се първо да разрешите проблемите си с нас, въпреки че имате право да се свържете с надзорния орган по всяко време. 

 

 

 1. Лица за контакт и жалби

За всякаква информация или искания за упражняване на Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни, можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на eMAG, като използвате следните начини:

Имейл адрес: data.protection@emag.bg

По пощата или с куриер до: гр. София 1750, бул. Цариградско шосе 40, бизнес сграда Европарк, ет. 6 – на вниманието на длъжностното лице по защита на данните на eMAG

Ако имате оплакване или притеснение относно начина, по който използваме вашите лични данни, моля, свържете се първо с наси ние ще се опитаме да изясним ситуацията възможно най-скоро. Също така имате право да подадете жалба до Националния надзорен орган за защита на личните данни по всяко време.

Вашите лични данни са в безопасност

Като се има предвид техниката и разходите за изпълнение, eMAG използва различни технически и организационни методи, за да осигури обработката на вашите лични данни в съответствие с действащите закони.

eMAG се ангажира да защитава сигурността на личните данни, които споделяте с нас. В подкрепа на този ангажимент сме въвели подходящи технически, физически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни във връзка с:

 • тяхното неразрешено или случайно унищожаване, използване, промяна и/или разкриване;
 • кражба и случайна загуба; и/или неоторизиран достъп до данни;
 • неправилното им използване;
 • унищожаване на данни; Или
 • всяка друга форма на неразрешено обработване.